ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 5 990 Kč
naše cena 13 250 Kč
naše cena 6 490 Kč

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 15 300 Kč
naše cena 13 250 Kč
naše cena 4 990 Kč

Nákupní řád

Nákupní řád

 

* Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě zahradninabytek-cb.cz firmy Hřídel – Zahradní nábytek (dále jen Internetový obchod).
* Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel – firma Michal Hřídel, Čéčova 659/28, 370 04 České Budějovice, IČ: 721 572 67, DIČ CZ7508051243, zapsané na Magistrátu města v Českých Budějovicích) a kupujícího (zákazník). Prodávající je plátcem DPH.
* Objednané zboží zasíláme za uvedených podmínek výhradně na území České republiky. Pro zásilky do zahraničí je nutná individuální domluva.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

* Veškeré objednávky podané prostřednictvím Internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, nákupního řádu a reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení o uložení objednávky do objednávkového systému. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky nebo nedorazí kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu, v nejbližším možném termínu nás prosím kontaktujte. Email není povinné vyplnit, ale pokud e-mailovou adresu zákazník nezadá tato kontrola objednávky nebude možná. Objednávka se i přes to stává závaznou!
* Objednávka zákazníka je návrhem kupní smlouvy. Plnění kupní smlouvy vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
* Internetový obchod obsahuje veškeré informace nutné k uzavření smlouvy ve smyslu obecných náležitostí smlouvy i podstatných náležitostí kupní smlouvy, tak jak je vymezuje občanský zákoník. Obsahuje vždy i název, hlavní charakteristiku a cenu zboží. Obchod si vyhrazuje právo na tiskové chyby.
* Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí kupujícím.
* Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
* Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího plněním kupní smlouvy – tj. zaplacením objednaného zboží a následným převzetím.
* Ceny v internetové nabídce zboží jsou konečné, včetně DPH, stanovené za měrnou jednotku. K ceně zboží se neúčtují žádné další poplatky vyjma ceny dopravného a ceny instalace. Cena dopravy bude zákazníkovi sdělena telefonicky před dopravením objednávky na místo dodání.

Ochrana osobních údajů

* Vyplněním závazné objednávky v rámci Internetového obchodu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech a to pouze pro vnitřní účely prodejce.
* Osobní informace kupujících jsou považovány za důvěrné údaje a nebudou poskytnuty třetím osobám, zveřejněny ani jinak zneužity.
* Vyjímku tvoří údaje zákazníku, kteří poruší smluvní závazný vztah a zboží nepřevezmou nebo nezaplatí. Do této skupiny se nepočítají včas stornované objednávky.
* Systém Internetového obchodu obchodu používá k identifikaci kupujících unikátní kódovaný klíč uložený v cookies prohlížeče. Při používání prohlížeče na veřejně přístupných místech (knihovna/škola) má kupující možnost po provedení objednávky zrušit tento klíč.
* Provozovatel se zavazuje řídit se Zákonem č. 101/2000 sb. a vyhrazuje si právo na užití kontaktních údajů pro své marketingové účely.

Způsob platby

Platba hotově při doručení zásilky naší firmou, do původní objednané ceny zásilky bude připočítána taxa za dopravné, která činí 5Kč/km. 
* Pokud si bude zákazník přát zajistit si sám dopravu, bude platba uskutečněna na naší provozovně ve Velešíně.

Reklamace

* Dřevo je organická látka, proto praskliny nebo vytékající smůla nemůže být předmětem reklamace.

Vrácení zboží

* V souladu s novelou č. 367/2000 Sb. zákona 40/1964 Sb. (Občanský zákoník) o Spotřebitelských smlouvách poskytujeme záruky vrácení peněz, pokud z jakýchkoliv důvodů nebudete se zbožím spokojeni.
* Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě nepoškozeného zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním stavu a s veškerým příslušenstvím do 14-ti dnů od uzavření kupní smlouvy bez udání důvodu podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000.
* Zboží musí být nepoužité. Jakmile nám bude zboží doručeno, překontrolujeme jeho stav, poté Vám budou vráceny peníze ve lhůtě 15 dnů. Vrácená částka bude vždy snížena o cenu dopravy, pokud tato byla účtována při objednání a dodání zboží. Dopravu vraceného zboží naší firmě uhradí kupující na vlastní náklady.

Záruka

* Pokud není uvedeno jinak, poskytujeme podle zákona č. 136/2002 Sb na veškeré spotřební zboží záruku 24 měsíců ode dne prodeje. V souladu se záručními podmínkami výrobce/dovozce může být poskytovaná záruka ještě delší. Je-li na zboží, jeho obalu nebo návodu vyznačena lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Reklamací není možné uznat na běžné opotřebení výrobku vlivem používání.
* Kupující je povinen po dodání zboží jej bez zbytečného odkladu prohlédnout a oznámit prodávajícímu případné zjištěné vady. Ve svém oznámení musí kupující uvést jaké vady byly u zakoupeného zboží zjištěny.

Práva a povinnosti prodávajícího

* Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí telefonicky při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží daňový doklad.
* Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné viz. Ochrana osobních dat.
* Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
* Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující nesplnil svůj závazek odebrat zboží či zaplatit kupní cenu.
* Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem (bankovním převodem, gsm banking apod.) a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 3 dnů od oznámení odstoupení od smlouvy.
* Plnění se považuje za nemožné i v případě, že se přestalo vyrábět či dodávat na náš trh, případně začalo být dodáváno prodávajícmu za výrazně vyšší cenu, takže by byl prodej objednaného zboží zákazníkovi za cenu uvedenou v objednávce pro prodávajícího prodělečný. Kupující bude před plněním v tomto případě vždy písemně informován a na základě domluvy bude buď vyhotovena nová kupní smlouva (závazná objednávka) nebo zrušení stávající kupní smlouvy (závazné objednávky).

Práva a povinnosti kupujícího

* Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží odesláno.
* Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
* Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.
* Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:
1) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
2) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
3) na dodávku zboží, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a tím znemožnil jeho další prodej za původní prodejní cenu.

Závěrečná ustanovení

* Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
* Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Ceny zboží uvedené v katalogu Internetového obchodu platí vždy jen do okamžiku jejich změny; pro objednávky odeslané po provedené změně je vždy rozhodná cena nová.
* Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1.10.2009

 

 

 
NDZhO